bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE


Porady prawne dla pracownika i pracodawcy

DLA PRACOWNIKA:

Stosunek pracy
W jakiej sytuacji stosunek pracy zostaje nawiązany? W jakiej sytuacji zawiera się umowę o pracę, a w jakiej umowę cywilnoprawną? Umowa o dzieło, Umowa zlecenia, Umowa agencji, Jakich informacji może domagać się pracodawca od pracowników i kandydatów na pracowników? Co oznacza termin „przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę”? Jakie obowiązki ciążą na „starych” i „nowych” pracodawcach w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę? Jakiego rodzaju umowy o pracę mogą zawrzeć zainteresowane nią strony? Ile razy można zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Jak powinna wyglądać umowa o pracę? Czy pracodawca zobowiązany jest dodatkowo poinformować pracownika o jego warunkach pracy? W jaki sposób dochodzi do rozwiązania umowy o pracę? Czy wypowiedzenie umowy o pracę powinno być uzasadnione? Z jakich przykładowych przyczyn następuje wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? W jakim terminie pracownik powinien odwołać się do sądu pracy, jeżeli nie zgadza się z decyzją pracodawcy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w tzw. trybie dyscyplinarnym? Czy istnieje możliwość nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i co z dniami na poszukiwanie pracy? Czy można w trakcie trwania umowy o pracę zmienić pracownikowi warunki pracy lub płacy? Jakie są uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę? Czy pracodawca może natychmiast rozstać się z pracownikiem w tzw. trybie dyscyplinarnym? Czy kodeks pracy przewiduje możliwość natychmiastowego rozstania się z nieobecnym pracownikiem z powodu choroby? Czy pracownik może natychmiast rozwiązać umowę o pracę w sytuacji, gdy jego pracodawca ciężko narusza podstawowe uprawnienia pracownika, np. nie wypłaca wynagrodzenia za pracę? Jakie są uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia? W jakich sytuacjach umowa o pracę ulega wygaśnięciu? Które grupy pracowników podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy są inne grupy zawodowe także chronione przed zwolnieniem z pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z wydaniem świadectwa pracy? Jak powinno wyglądać prawidłowo sporządzone świadectwo pracy? więcej w poradniku...

Dyskryminacja i mobbing w stosunkach pracy
Kiedy można powiedzieć, że dochodzi do dyskryminacji? Czy przyczyną nieprzyjęcia do pracy może być na przykład młody wiek kandydatki wskazujący na możliwość założenia przez nią rodziny i posiadania dzieci? Czy każde różnicowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, pochodzenie etniczne, wyznanie jest uznawane za stosowanie przez pracodawcę praktyk dyskryminacyjnych? Czy pracownicy wykonujący podobną pracę zachowują prawo do jednakowego wynagrodzenia? Jakie odszkodowanie należy się pracownikowi, wobec którego naruszono zasady równego traktowania w zatrudnieniu? Czy pracownik musi udowodnić, że pracodawca dyskryminował go w miejscu pracy? Co to jest mobbing? Czy mobbing może wywołać u pracownika rozstrój zdrowia? Czy można z powodu mobbingu rozwiązać umowę o pracę? więcej w poradniku...

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Co to jest wynagrodzenie za pracę? W jaki sposób powinno być ustalone wynagrodzenie za pracę? Jakie systemy wynagradzania za pracę są dopuszczalne? Co to są składniki wynagrodzenia za pracę? Jakie składniki wynagrodzenia można nazwać dodatkowymi? Czy wynagrodzenie przysługuje również za pracę niewykonaną? Co z wynagrodzeniem za pracę, gdy pracownik zgłasza gotowość do jej wykonywania, a pracodawca pracy nie przyjmuje? Kiedy mamy do czynienia z przestojem? Czy za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi pracownikowi trzeba wypłacić wynagrodzenie, czy nie ma takiego obowiązku? Na czym polega ochrona wynagrodzenia za pracę? W jakim terminie należy dokonać wypłaty wynagrodzenia za pracę? W jakich dokumentach można szukać informacji o terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę? W jakiej formie ustala się wynagrodzenie za pracę? Czy wynagrodzenie za pracę musi być przekazane bezpośrednio do rąk pracownika? Jakie prawa przysługują pracownikowi, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę? Jakie należności może potrącić pracodawca bez zgody pracownika? W jakiej wysokości można dokonywać potrąceń za pracę? Ile wynosi kwota wolna od potrąceń? Kiedy i przez jaki okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w sytuacji choroby? W jakiej sytuacji pracownik nabywa prawo do odprawy rentowej lub emerytalnej? W jakiej sytuacji rodzina pracownika nabywa prawo do odprawy pośmiertnej? Kiedy pracodawca popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę? więcej w poradniku...

Zasady odpowiedzialności pracownika
W jakiej sytuacji pracownik naraża się na odpowiedzialność porządkową oraz jak za naruszenie porządku może zostać ukarany? W jaki sposób kara porządkowa może zostać nałożona? Czy pracownik odpowiada materialnie za szkody, które wyrządził w majątku pracodawcy? Jak ustala się wysokość odszkodowania dla pracodawcy, który poniósł szkodę w związku z działalnością pracownika? W jaki sposób pracownik odpowiada za szkodę powstałą w mieniu, które zostało mu powierzone? Czy istnieje możliwość przyjęcia przez pracowników wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? więcej w poradniku...

Czas pracy
Ile wynosi podstawowa norma czasu pracy? Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy powyżej 8 godzin? Czy istnieje możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w systemach czasu pracy, gdy praca wykonywana jest tylko w niektóre dni tygodnia, czyli w tzw. skróconym tygodniu pracy lub tzw. pracy weekendowej? Co to jest czas pracy w ruchu ciągłym i kiedy może być stosowany? Czy istnieje możliwość stosowania przerywanego systemu czasu pracy? Co to jest system zadaniowego czasu pracy? W jaki sposób ustalić, ile godzin pracownik powinien przepracować w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym? W jakim celu pracodawca wprowadza okres rozliczeniowy? Zdarzają się przypadki, że pracodawca, który nie zorganizował pracy w sposób prawidłowy, w następstwie czego pracownik nie przepracował w okresie rozliczeniowym odpowiedniej przewidzianej przez prawo liczby godzin, poleca mu odpracowywanie takich godzin w kolejnych okresach rozliczeniowych. Czy takie praktyki są prawidłowe? Czy dopuszczalne jest wprowadzanie przerw w pracy? Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych? W jakich sytuacjach jest możliwe polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie wynagrodzenie przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy są przewidziane limity pracy w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje możliwość zrekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym? Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy rozpoczynają swoją pracę w godzinach nadliczbowych „wcześniej” niż pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji z zakresu czasu pracy? Co powinno zostać wpisane do ewidencji czasu pracy? Czy są grupy pracowników nieobjęte obowiązkiem pełnej ewidencji czasu pracy? W jaki sposób rekompensuje się pracę pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę i święto? Czy pracownik wykonujący pracę w porze nocnej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie? Czy jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w porze nocnej, pracownikowi przysługują dwa oddzielne dodatki – z tytułu pracy w porze nocnej oraz pracy w godzinach nadliczbowych? więcej w poradniku...

Urlopy wypoczynkowe
W jaki sposób pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? Jak ustala się wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy okres nauki wlicza się do okresu pracy, od którego uzależniony jest wymiar urlopu wypoczynkowego? A co ze studiami licencjackimi? Czy ich zakończenie wpływa na długość urlopu wypoczynkowego? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego? Czy sytuacja urlopowa pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wygląda tak jak pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy? Jak wygląda prawidłowy sposób udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi pracującemu od 14 lat w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy i wykonującemu pracę przez 12 godzin? Co oznacza udzielenie urlopu w wymiarze proporcjonalnym? Czy na wniosek pracownika można przesunąć termin rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego? Czy przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na polecenie pracodawcy, bez wniosku pracownika? Kiedy mamy do czynienia z obowiązkowym przesunięciem terminu urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? Do kiedy można udzielić urlopu wypoczynkowego? Czy istnieje prawna możliwość wysłania pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy? Czy pracownik może zażądać udzielenia urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca jest obowiązany do ustalenia planu urlopów? W jakich sytuacjach przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposób ustala się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Kiedy pracownik może realizować urlop bezpłatny? więcej w poradniku...

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Na czym polega ochrona pracownicy przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego? Czy jeżeli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, umowa taka może rozwiązać się w czasie ciąży? Czy upadłość lub likwidacja pracodawcy jest wystarczającym warunkiem rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego? Jakie uprawnienia przysługują kobiecie w ciąży, jeżeli pracodawca rozwiąże z nią w takim okresie umowę o pracę? Jakie reguły obowiązują pracodawcę zatrudniającego pracownicę w okresie ciąży? W jaki sposób pracownica powinna oznajmić swój stan ciąży pracodawcy? Wjakim wymiarze przysługuje pracownicy urlop macierzyński? Czy prawo do urlopu macierzyńskiego można realizować przed porodem? Czy urlop macierzyński może zostać przerwany? Czy w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego? Co się dzieje z uprawnieniami pracownicy w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka po porodzie?Co z uprawnieniami do urlopu macierzyńskiego matki, która rezygnuje z wychowywania dziecka? Czy prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu w sprawie przysposobienia dziecka? Czy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerw w pracy? Czy prawo pracy przewiduje wolne dni na tzw. opiekę nad dzieckiem? Czy z uprawnienia dni na opiekę nad dzieckiem może skorzystać również ojciec dziecka? więcej w poradniku...

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Czy pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywanej pracy? Czy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich? Kto ponosi koszty wstępnych, okresowych czy kontrolnych badań lekarskich? Jaki charakter mają szkolenia bhp pracowników? Czy są bardzo szczegółowe? Jakie reguły obowiązują pracodawcę w ramach obowiązku przeprowadzania szkoleń pracowników? Jakie postępowanie powinien przeprowadzić pracodawca w razie stwierdzenia wypadku przy pracy? więcej w poradniku...

Wzory pism procesowych
Przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Ustalenie istnienia stosunku pracy, Mobbing, Praca w godzinach nadliczbowych. więcej w poradniku...

DLA PRACODAWCY:Stosunek pracy
Charakter prawny stosunku pracy. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne. Test na stosunek pracy. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Zawieszanie przepisów prawa pracy. Typy umów o pracę. Zawarcie trzech kolejnych umów o pracę na czas określony. Umowa o pracę. Rozwiązywanie umów o pracę. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wygaśnięcie umowy o pracę. więcej w poradniku...

Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji oraz mobbingu w stosunkach pracy
Równe traktowanie w stosunkach pracy. Mobbing. więcej w poradniku...

Wynagrodzenie za pracę
Ustalanie wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Gotowość do pracy. Na czym polega gotowość do pracy? Przestój. Gdy pracodawca powierzy inną pracę w czasie przestoju. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę. Normy pracy. Ochrona wynagrodzenia za pracę. Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę. Gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Inne świadczenia związane z pracą. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń. więcej w poradniku...

Zasady odpowiedzialności pracownika
Odpowiedzialność porządkowa. Procedura nakładania kar porządkowych. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej. Odpowiedzialność za mienie powierzone. więcej w poradniku...

Czas pracy
Planowanie czasu pracy. Nie tylko „wolna sobota”. Nie pomiń świąt. Pamiętaj o definicjach. Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Dłużej niż miesiąc. Ewidencjonowanie czasu pracy. Sposób wypełniania ewidencji czasu pracy. Kto i dla kogo tworzy ewidencję czasu pracy? Na jakie okresy prowadzona jest ewidencja czasu pracy? Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? Udostępnianie pracownikowi ewidencji na jego żądanie. Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy. Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia pracy w godzinach nadliczbowych. więcej w poradniku...

Urlopy wypoczynkowe
Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Udzielanie urlopu. Urlop w wymiarze proporcjonalnym. Przesunięcie terminu urlopu. Odwołanie z urlopu. Udzielenie urlopu do końca kwartału. Urlop w okresie wypowiedzenia. Urlop na żądanie pracownika. więcej w poradniku...

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Ochrona kobiet w ciąży oraz kobiet i mężczyzn w czasie urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Zasady zatrudniania kobiet w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego. więcej w poradniku...

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Obowiązek zgłoszenia działalności. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy. Profilaktyczna ochrona zdrowia. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Szkolenie. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. więcej w poradniku...

błąd: 1045