bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:1

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ZUS

Istnieje możliwość jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji.

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji musi być uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 24 miesięcy, a Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

"Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

"Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ponoszone w okresie 12 lub 24 miesięcy przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników, na które składają się:

 • wynagrodzenia brutto,
 • opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Maksymalna intensywność pomocy brutto na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących.

Pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto:

 • ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
 • liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji - w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć Wniosek o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych, zawierając w nim dane dotyczące oferowanych przez siebie stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów do zatrudnienia.

Do wniosku dołączyć należy:

 • Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do rejestru sądowego lub inne).
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
 • Kserokopię decyzji o nadaniu nr NIP.
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach (w przypadku jednostek budżetowych oświadczenie Głównego Księgowego o niezaleganiu).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach (w przypadku jednostek budżetowych oświadczenie Głównego Księgowego o niezaleganiu).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:

 • podpisanie umowy o jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne z związku z zatrudnianiem skierowanych bezrobotnych, w której zostaną określone warunki zatrudnienia bezrobotnych i refundacji ze środków Funduszu Pracy,
 • skierowanie osób bezrobotnych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy do wykonywania pracy.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne.

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045