bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Roboty publiczne

Roboty publiczne mogą być organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Do robót publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres do 6 lub 12 miesięcy, Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • niepełnosprawne.

Do wykonywania, przez okres do 6 miesięcy, pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w ramach robót publicznych Urząd Pracy może skierować osoby bezrobotne:

 • do 25 roku życia,
 • długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Do wniosku o zorganizowanie i finansowanie robót publicznych dołączyć należy:

 • Kserokopię dokumentu poświadczającego formę prawną działania firmy (pracodawcy).
 • Kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON.
 • Kserokopię decyzji o nadaniu nr NIP.
 • Oświadczenie Pracodawcy o niezaleganiu w opłatach w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Oświadczenie Pracodawcy o niedokonaniu zwolnień grupowych w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy.

Organizator robót publicznych zobowiązany jest do:

 • złożenia odpowiedniego wniosku,
 • zawarcia umowy z Prezydentem m.st. Warszawy,
 • utworzenia określonych w umowie stanowisk pracy,
 • zawarcia ze skierowanymi przez urząd bezrobotnymi umów o pracę na czas określony.

Urząd Pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z organizatorem robót publicznych stosowną umowę, kieruje odpowiednich kandydatów do pracy oraz refunduje organizatorowi robót publicznych przez okres do 6 lub 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia (przy pełnym wymiarze czasu pracy). Refundacja nie może przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na koniec każdego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045