bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Rozporządzenia

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

·         Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P.Nr 33, poz.297)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz.U.Nr 82, poz.755)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U.Nr 185, poz.1912)
+
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/D20052003.pdf" \t "blank" zmieniające (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2003)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.Nr 219, poz.2222)
+
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/D20051747.pdf" \t "blank" zmieniające (Dz.U. z 2005r. Nr 210, poz.1747)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U.Nr 224, poz.2281)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz.U.Nr 238, poz.2393)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(Dz.U.Nr 236, poz.2365)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych
(Dz.U.Nr 262, poz.2604)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.Nr 262, poz.2607)
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/D20051746.pdf" \t "blank" Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.Nr 210, poz.1746)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.Nr 265, poz.2644) + HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/kl_zmiana.pdf" \t "blank" zmieniające (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. 2005 Nr 6, poz.41)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.Nr 210, poz.1745)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz.U.Nr 212, poz.1770)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. (Dz.U.Nr 186, poz.1373)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego. (Dz.U.Nr 203, poz.1500)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.u.Nr 47, poz. 314)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.u.Nr 47, poz. 315)

·         Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.Nr 77, poz.518.)

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P.Nr 29, poz.326)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń
(Dz.U.Nr 93, poz.625) + zmieniające (24.06.2008r.) + zmieniające (19.12.2008)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009r. (Dz.U.Nr 55, poz.499.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194, poz.1403) +
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/roz20080906.pdf" \t "_blank" zmieniające

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenie stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej
(Dz.U. Nr 194. poz. 1404) + zmieniające (28.07.2008)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz.U. Nr 194. poz. 1405),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz.1463)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. 2008 nr 18 poz. 114)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 17, poz.106)

·         Obwieszczenie prezesa głównego urzędu statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

 

błąd: 1045