bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Staż dla bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia może być skierowana na staż trwający od 3 do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości:

 • od dnia 01.01.2009 do 31.05.2009 - 773 zł
 • od dnia 01.06.2009 do 31.12.2009 - 791 zł
 • od 01.01.2010 - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zorganizowanie stażu wraz z programem.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopie dokumentów poświadczających formę prawną pracodawcy - wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, REGON, NIP.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatnie 3 miesiące.
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami składek lub deklaracje ZUS DRA i dowody wpłaty za ostatnie 3 miesiące.
 • Program stażu.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie podpisanie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w której zostaną określone warunki jego odbywania.

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045