bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:1

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Szkolenia w trybie indywidualnym

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Koszt tego szkolenia jest finansowany z Funduszu Pracy i nie może przekroczyć 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

UWAGA: Na takie szkolenie w trybie indywidualnym skierowanie przysługuje nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Zasady finansowania szkoleń w trybie indywidualnym:

1.O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, która spełnia przynajmniej jeden z warunków:

  • nie ma kwalifikacji zawodowych,
  • powinna zmienić lub uzupełnić kwalifikacje,
  • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
  • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2.Jeżeli osoba jest zarejestrowana przez okres krótszy niż 3 miesiące, może starać się o sfinansowanie szkolenia dopiero po odbyciu pierwszej wizyty u pośrednika pracy, pod warunkiem nie przedstawienia przez niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia.

3.Temat szkolenia finansowanego w trybie indywidualnym nie może pokrywać się z tematyką szkoleń grupowych organizowanych przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w tym samym okresie.

4.Urząd Pracy m.st. Warszawy finansuje wybrane przez osobę bezrobotną szkolenia z Funduszu Pracy do 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

5.Osoba bezrobotna może ubiegać się o takie szkolenie nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

6.Instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i powinna być uprawniona do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

7.Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

8.Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.

9.W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

10.W przypadku przerwania szkolenia z własnej winy osoba traci status osoby bezrobotnej oraz zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją szkolenia przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

11.W czasie szkolenia osobie bezrobotnej przysługuje prawo do stypendium szkoleniowego. Jeżeli w trakcie szkolenia osoba bezrobotna skierowana na to szkolenie podjęła zatrudnienie to przysługuje jej stypendium szkoleniowe w wysokości 20% zasiłku dla osób bezrobotnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęto zatrudnienie do końca szkolenia.

12.W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla osób bezrobotnych.

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045