bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:5

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Następuje w przypadku:

 • niestawienia się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i nie powiadomienia w ciągu 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia (utrata statusu następuje na okres 3 miesięcy), nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • przerwania z własnej winy lub nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia przerwania albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt powyżej,
 • przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
 • niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego,
 • uzyskania przychodu z tytułu innego niż praca, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • otrzymania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania,
 • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • otrzymania pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisania kontraktu socjalnego,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni,
 • nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA,
 • złożenia wniosku o pozbawienie statusu.

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045