bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni łącznie zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej umowy zlecenia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy - opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia - wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,
 • został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
 • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
 • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Na obszarze działania Urzędu Pracy m.st. Warszawy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 - letni okres uprawniający do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od dnia rejestracji,
 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (chyba że zachodzą przesłanki art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy),
 • 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia,
 • okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.

Uwaga! Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku o których mowa w art. 75 ust. 1-3.

ILE WYNOSI ZASIŁEK?

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Od 1 stycznia 2010r. wysokość zasiłku wynosi:

 • 717 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,
 • 563 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu.

WAŻNE!

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła ten fakt do urzędu pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do urzędu pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia i przedstawi świadectwo pracy (lub inny dokument), posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobranego wcześniej świadczenia.

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynie okres, na który został on przyznany,
 • osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045