bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Zwrot kosztów egzaminów

I ZASADY SFINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINU/UZYSKANIA LICENCJI:

O sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania niezbędnych do wykonywania danego zawodu licencji może ubiegać się:

 • bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy,
 • poszukujący pracy zarejestrowany w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę w ramach programu pomocy dla zwalnianych pracowników w związku ze zwolnieniem monitorowanym,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • pracownik oraz osoba wykonująca inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowana w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, zwani dalej osobą uprawnioną.

II WARUNKI FINANSOWANIA KOSZTÓWEGZAMINU/UZYSKANIA LICENCJI:

 • Osoba uprawniona może złożyć wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminów/uzyskania licencji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
 • Koszt egzaminu/uzyskania licencji może być sfinansowany nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
 • Sfinansowaniu podlegają koszty egzaminu/uzyskania licencji przeprowadzanego/ej przez instytucję lub organizacje uprawnione do przeprowadzania egzaminów/nadawania licencji w danej dziedzinie.
 • Nie podlegają sfinansowaniu koszty egzaminu/licencji, który/ą osoba złożyła/uzyskała bez zgody Urzędu.
 • W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba uprawniona pokrywa koszty kolejnego egzaminu we własnym zakresie.
 • W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji osoba uprawniona zobowiązana jest do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy w związku z finansowaniem kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
 • Sfinansowanie kosztów szkolenia następuje na wniosek osoby uprawnionej. Osoba uprawniona ubiegająca się o sfinansowanie kosztu egzaminu lub uzyskania licencji składa w kancelarii Urzędu Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A następujące dokumenty:
  • Wypełniony formularz A1 tj. "Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji"
  • Wypełniony formularz A2 tj. "Informacja instytucji egzaminującej/nadającej licencję" (Uwaga: W przypadku instytucji egzaminującej/nadającej licencję, która nie wymaga dokonania przedpłaty za egzamin formularza A2 nie składa się)
  • Wypełniony formularz B tj. oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po egzaminie/ uzyskaniu licencji, a w przypadku osób deklarujących podjęcie działalności gospodarczej wypełniony formularz C wraz z opisem przyszłego przedsięwzięcia dokonanym w oparciu o wskazówki formularza C1 (dotyczy osób bezrobotnych).

Uwaga: W przypadku instytucji egzaminującej/nadającej licencję, która nie wymaga dokonania przedpłaty za egzamin formularza A2 nie składa się.

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy proszone są o dołączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do ubiegania się o sfinansowanie egzaminu/uzyskania licencji.

Wnioski o sfinansowanie kosztów szkolenia są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie kompletnych wniosków. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca jest informowany na piśmie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji dotyczących sfinansowania kosztów egzaminu/uzyskania licencji można uzyskać w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10a, pokój: 206.

Komplet dokumentów związanych z finansowaniem egzaminów dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (www.up.warszawa.pl/druki/fin_egzaminow.doc)

opracowanie urzędu pracy m.st. Warszawy

błąd: 1045